Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

V súvislosti s povinnosťami zamestnávateľov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že pre účely tohto zákona Žilinský samosprávny kraj vydal vnútorný predpis – Smernicu ako povinný dokument podľa zákona.