PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

 

 

PROJEKT - RAŠELINISKÁ VRCHOVISKOVÉ – EURÓPSKY UNIKÁT POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA


Interreg PL SK.jpg


Czarny gmina.jpg
hrad bez textu a ORAVSKE MUZ P O H krivky farba.jpg

Projekt s názvom Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia bol schválený monitorujúcim výborom v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Projekt bude realizovaný od marca 2017 obcou Čierny Dunajec (hlavný partner) v spolupráci s Oravským múzeom Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Hodnota projektu je: 1.307.697,71 EUR, z toho dofinancovanie Európskym fondom regionálneho rozvoja predstavuje 85% vo výške 1.061.876,33 EUR. Pre Oravské múzeum z tejto čiastky je určená finančná čiastka 745.075,- EUR.

Projekt je priekopníckou myšlienkou v oblasti ochrany a sprístupnenia rašelinísk. Hlavnou myšlienkou projektu je šírenie osvety o cezhraničných oblastiach rašelinísk, ktoré sú cennou súčasťou regiónov Podhalia a Oravy. Multimediálne prírodovedné múzum a expozícia budú otvorené v dvoch historických budovách - v pôvodnej poliklinike v Chocholove a v budove objektu tzv.fary na hlavnom nádvorí Oravského hradu. Ich účelom bude ochrana, prezentácia a sprístupnenie tohto unikátneho cezhraničného prírodného dedičstva turistom a obyvateľom týchto lokalít. Interaktívne a audiovizuálne expozície venované rašeliniskám poľsko-slovenského pohraničia budú využívať moderné formy ako napríklad multimediálnu mapu rašelinísk, výklad s rašelinou, stanovisko s mikroskopmi určené na rôzne experimenty, simulátor, veľké modely napr. zákonom chránenej rosičky, prezentáciu filmu o rašeliniskách. Expozície budú mať „samoobslužný” charakter – t.j. so „sprievodcom” sa dozviete mnohé zaujímavosti o rašeliniskách.

Navyše obec Čierny Dunajec plánuje výstavbu a turistické značenie dvoch častí turisticko-cyklistických chodníkov v dĺžke 3,68 km aj s infraštruktúrou, ktoré budú súčasťou už existujúcej cezhraničnej historicko-kultúrno-prírodovednej cyklistickej trasy okolo Tatier. Týmto spôsobom sa prepojí prírodovedné múzeum v Chocholove s oblasťou oravsko-novotargských rašelinísk. Jedným z dvoch plánovaných stanovísk na trase bude zreštaurovaný (v rámci projektu) vagón úzkokoľajovej železničky spred 100 rokov, z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ktorý bude reprezentovať techniku využívanú na ťažbu rašeliny.

Okrem investičnej činnosti budú prebiehať tiež rôzne náučné, propagačné a informačné aktivity ako napr. vydanie série publikácii, aktivácia internetovej stránky týkajúcej sa projektu a múzeí rašelinísk, realizácia dokumentárneho filmu o rašeliniskách, internetová súťaž týkajúca sa vedomostí o rašeliniskách, organizovanie cyklu vyučovacích hodín pre deti a mládež v múzeách rašelinísk, zahŕňajúc prechádzky po turisticko-cyklistickom chodníku so sprievodcom, ale tiež verejnosti prístupný seminár organizovaný Oravským múzeom na tému rašeliniská.

 

Oravské múzeum v rámci projektu zrealizuje:

  • obnova a reštaurovanie objektu Fary v areáli Oravského hradu
  • adaptácia prízemia Fary na expozíciu rašelinísk Oravy
  • odborný seminár o rašeliniskách poľsko – slovenského pohraničia
  • slávnostné otvorenie expozície rašelinísk

 

Investičná úloha:
Oravský hrad – adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy

Termín realizácie:
1.9.2017 – 30.08.2018

Východisková situácia
Oravské múzeum spravuje 7 národných kultúrnych pamiatok a niekoľko vysunutých expozícií, nachádzajúcich sa v troch okresoch regiónu Orava, ktorý sa rozprestiera na ploche cca 1660 km² s počtom obyvateľov cca 130 000. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v správe múzea je Oravský hrad, jeden z najzachovalejších a najnavštevovanejších stredovekých hradov na Slovensku. V areáli Oravského hradu sa nachádza 27 stavebných objektov a vzhľadom k finančnej náročnosti stavebných a reštaurátorských prác pri komplexnej obnove je potrebné vykonávať obnovu hradu postupne po jednotlivých objektoch. Jedným z nich je aj objekt tzv. Fary, ktorý patrí medzi dominantné stavby nádvoria dolného hradu. Priestory tohto objektu z dôvodu pamiatkových výskumov (architektonicko - historický, reštaurátorský, archeologický) neboli dlhodobo sprístupnené pre návštevníkov hradu, ako aj z dôvodu rôzneho využívania priestorov (skladové priestory a podobne). Obnovou a zreštaurovaním tohto objektu, ktorý má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia chce múzeum túto historicky zaujímavú časť hradu otvoriť pre širokú turistickú verejnosť. Pridanou hodnotou k tejto obnove je nový produkt cestovného ruchu – zriadenie expozície rašelinísk v uvedených priestoroch, pričom múzeum rašeliny sa zatiaľ nenachádza v žiadnej kultúrnej inštitúcii Slovenska.

Popis aktivity:
Ide o obnovu priestorov Oravského hradu, ktoré dlhodobo neboli z adaptačných príčin sprístupnené pre návštevníkov hradu.
Stavba tzv. Fary je vybudovaná v hornej časti nádvoria 2. predhradia, je z vnútornej strany pristavaná k opevneniu hradu a tvorí hmotový pandant budove tzv. Turzovho paláca. Zachovala sa v dispozícii a hmotovej skladbe, ktorá je výsledkom postupných prestavieb datovaných od neskorého stredoveku až po pamiatkovú obnovu po polovici 20. storočia. Do paláca boli zakomponované konštrukcie opevnenia, ktoré vznikali postupne od neskorého stredoveku až do renesancie (2. polovica 15. – 2. polovica 16. storočia). Z hľadiska výrazu má určujúce postavenie renesančná stavebná etapa zo začiatku 17. storočia a predovšetkým prestavba z konca 18. storočia, ktorá určila aj jej celkový vzhľad.
Predmetom pamiatkovej ochrany je objekt v celom rozsahu, vrátane všetkých horizontálnych a vertikálnych konštrukcií, architektonických detailov, a to nad aj pod povrchom terénu.
Obnova objektu bude sledovať zachovanie historických konštrukcií z jednotlivých stavebných etáp, najmä s dôrazom na obnovu architektonických detailov reštaurovaním a metódou konzervátorských prác, t.j. metódou umelecko-remeselnej obnovy. V rámci komplexnej pamiatkovej obnovy tohto objektu budú reštaurované drevené trámové stropy, historické omietky, kamenné portály ako aj pôvodné klenby. V rámci obnovy renesančných omietok je nutné vymeniť elektroinštaláciu, doplniť rozvody elektrickej zabezpečovacej signalizácie a elektrickej požiarnej signalizácie, vymeniť rozvody vody a splaškovej kanalizácie.
Do obnovených priestorov Fary bude adaptovaná Expozícia rašelinísk Oravy, ktorá bude prvou špecializovanou expozíciou na Slovensku, keďže rašeliniská sú najčastejšie prezentované len ako súčasť prírodovedných expozícií múzeí ako jeden z charakteristických ekosystémov mokradných biotopov. Keďže nová expozícia je situovaná v samostatnom objekte, bude predstavovať ďalšiu z možností poznávania regiónu Orava pre všetkých, ktorí absolvujú prehliadku Oravského hradu, zároveň bude prístupná študentom a organizovaným školským skupinám, ktoré ju môžu využívať v rámci vyučovacích hodín a stane sa súčasťou ponuky osobitných programov.
Expozícia je koncipovaná ako samoobslužná, s využitím viacerých audiovizuálnych a interaktívnych prvkov, umožňuje však aj prácu lektora s malými skupinami.
Prostredníctvom svetelných fotografií, multimediálnych a interaktívnych prvkov, ako aj náučných panelov, vitrín a inštalácií prírodnín sa návštevník ocitne priamo uprostred rašeliniska. Expozícia je založená na zážitkoch, ktoré čo najvernejšie navodia atmosféru skutočného rašeliniska, zároveň sa však stáva zdrojom informácií o problematike, ktorá je veľmi zaujímavá ale aj málo známa. Návštevník pomocou interaktívnej mapy spozná najznámejšie lokality rašelinísk, prostredníctvom ďalších inštalačných prvkov sa oboznámi so vznikom a vývojom rašeliniska, oboznámi sa s charakteristickými druhmi rastlín a živočíchov, dozvie sa o funkcii a význame rašelinísk v prírode, spozná živočíchy podľa hlasov, ap.
Rašeliniská Oravy predstavujú unikátny prírodný fenomén, ktorý nepozná hranice, keďže prevažná časť lokalít tohto charakeru je sústredená v pohraničnej slovensko-poľskej časti historického regiónu Orava, s ťažiskom výskytu v Oravsko-Nowotargskej kotline. Expozícia bude preto prezentovať lokality na obidvoch stranách hranice. Ich začlenenie do sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000, zároveň ich zaradenie do zón s najvyšším stupňom ochrany prírody v rámci Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava nasvedčuje, že téma patrí z prírodovedného aj ochranárskeho hľadiska, ale aj z hľadiska kultúrno-historického k vysoko aktuálnym a potrebným v rámci zvyšovania informovanosti širokej verejnosti a environmentálnej výchovy, ako aj prezentovania prírodných hodnôt celého regiónu.
Súčasťou prípravy expozície je nakrútenie dokumentárneho filmu na tému Rašeliniská Oravy, ktorý bude priebežne premietaný v expozícii. Ďalšou súčasťou prevádzky expozície bude tlačený Sprievodca Expozíciou rašelinísk Oravy pre všetkých záujemcov, ktorý bude obsahovať textovú aj obrazovú časť so stručnou charakteristikou prezentovaných tém. Pre záujemcov – organizované skupiny sa budú príležitostne usporadúvať tvorivé aktivity (workshopy), na ktoré budú slúžiť osobitné pomôcky (napr. meracie prístroje, mikroskopy, lupy, ap.).
Po ukončení inštalácie expozičných prvkov bude expozícia rašelinísk Oravy slávnostne otvorená pre verejnosť, súčasťou slávnostného otvorenia bude prehliadka nových expozičných priestorov spojená s kultúrnym programom v podobe koncertu vážnej hudby v Kaplnke sv.Michala na Oravskom hrade.

Ďalšie úlohy realizované Oravským múzeom:

Odborný seminár

Termín realizácie:
September 2018

V rámci projektu bude zorganizovaný odborný seminár na tému Rašeliniská Oravy, na ktorom budú prezentované referáty odborníkov z obidvoch strán hranice. Súčasťou dvojdňového seminára bude exkurzia na vybrané lokality. Referáty majú za cieľ zmapovať výskyt rašelinísk na území historickej Oravy (slovenská aj poľská časť), podať ich ekologickú charakteristiku a klasifikáciu, poukázať na ich význam v prírode, druhovú biodiverzitu, ochranu a faktory ohrozenosti. Osobitný dôraz bude položený na ich začlenenie do sústavy chránených území a problémy súčasného manažmentu. Nebude chýbať ani historický aspekt výskytu a využitia rašelinísk. Seminár bude prístupný širokej verejnosti, záujemcom z rôznych profesií, ochranárom, lesníkom, učiteľom, študentom, ap. Výstupom bude zborník referátov, ktorý do budúcnosti bude vhodným a potrebným súborom materiálov využiteľných v praxi, či už pre potreby ochrany prírody alebo školstva.

Prezentačné aktivity a propagácia projektu
V rámci slávnostného otvorenia expozície rašeliny budú účastníkom podujatia rozdávané rôzne upomienkové predmety (tašky, vlajky, perá a pod.), na ktorých budú vytlačené logá EÚ a Programu a názov projektu v obidvoch jazykoch. Projekt bude propagovaný aj v médiách, budú distribuované pozvánky na odborný seminár a kultúrne podujatie slávnostného otvorenia novej expozície, na plagátoch ako aj trvalej informačnej tabuli bude propagovaný program, projekt a spolufinancovanie z Európskych fondov. Na troch bilbordoch popri cestách v Žilinskom kraji bude propagovaný projekt a otvorenie novej expozície rašelinísk.

 

„PRI CESTE NA DEDINE" - V RYTME PRÁCE DÁVNYCH PRIEMYSELNÝCH ZÁVODOV A REMESELNÝCH DIELNÍ


„PRZY WIEJSKIEJ DRODZE” - W RYTMIE PRACY DAWNYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH I PRACOWNI RZEMIEŚLNICZYCH


Interreg PL SK.jpg


loga Pri ceste na dedine.jpg

Vedúci partner: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Hlavný cezhraničný partner: Slovenské národné múzeum v Bratislave

 

Partneri projektu:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Múzeum oravskej dediny v Zuberci
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

 

Celkové oprávnené výdavky za celý projekt: 1 757 751,21 EUR
Celkové oprávnené výdavky za Oravské múzeum: 102 848,- EUR

 

Zoznam úloh realizovaných partnerom Oravské múzeum:

 

Odborný seminár „História remesla a uchovávanie remeselných tradícii na území Oravy, Liptova a Sadecka“
Odborný seminár „História remesla a uchovávanie remeselných tradícii na území Oravy, Liptova a Sadecka je jednou z kultúrno-vzdelávacích aktivít projektu a spolupráce so všetkými zaangažovanými partnermi, zástupcovia ktorých sa uvedeného odborného seminára aktívne zúčastnia.
Cieľom odborného seminára je v rámci spolupráce priblížiť a sprístupniť históriu vývoja remesla nielen terajšieho, ale aj historického regiónu Oravy, tiež Liptova a Poľska. Formou prednášok budú na seminári sprístupnené širokej verejnosti poznatky získané z vedeckých výskumov k tematike vývoja remesiel a jeho jednotlivých typov, súčasní nositelia remeselných tradícií a prezentácie historických remeselných tradícií.
Odborný seminár sa uskutoční v priestore Hradnej dvorany Oravského hradu a aktívne sa ho zúčastní 14 prednášajúcich.

 

Vydanie publikácie „Plátenníctvo na Orave“
V rámci realizácie projektu bude vydaná publikácia, ktorá bude venovaná vzniku, rozvoju a súčasnému stavu remesla v pôvodnom historickom regióne Oravy. Ľudová múdrosť Remeslo má zlaté dno, ktorej podstata bola oddávna súčasťou našich regionálnych tradícií, má v súčasnosti, popri nových technológiách v rámci výdobytkov modernej techniky o to väčší význam, že tradičné remeslo je skôr výnimkou ako pravidlom. Oravské múzeum chce touto publikáciou priblížiť renesanciu tradičného remesla charakteristického pre súčasný, ale aj historický región Oravy. Cieľom publikácie je analyzovať význam kreatívneho priemyslu a poukázať na sociálno-ekonomické determinanty oravského regiónu so zameraním na vybrané tradičné remeslá prihraničných regiónov.

 

Kultúrno – vzdelávacie a výchovné podujatie na Oravskom hrade:
Súčasťou projektu bude kultúrno – vzdelávacie a výchovné podujatie na Hlavnom nádvorí Oravského hradu. Cieľom podujatia je predstaviť návštevníkom minulosť i súčasnosť remeselných činnosti a ich uchovávanie v súčasnosti formou nových pohľadov a ich netradičného využitia, čím sa stane zaujímavejším a príťažlivejšám pre človeka dnešnej doby. Na podujatí chceme prezentovať tradičné remeslá spojené s priamymi ukážkami procesu výroby ako napr. spracovanie ľanu, vlny, textilu, dreva, kovu, hliny, kože atď. Súčasťou hlavného programu na uvedenom podujatí bude vystúpenie ľudových súborov z Poľska a Slovenska, módna prehliadka zameraná na prezentáciu modrotlačových odevov zo zbierkových fondov a využitie modrotlačových textílií v odevnej kultúre súčasnosti. V programe sa predstaví aj divadelné predstavenie s ľudovou tematikou z dedinského prostredia. Súčasťou podujatia bude aj súťaž pre návštevníkov. Do súťaže bude zaradený každý návštevník, ktorý príde na podujatie oblečený v kroji alebo v odeve z modrotlače. Po zaevidovaní tohto účastníka porota vyberie troch víťazov, ktorí budú odmenení.

 

 

Odborný medzinárodný seminár: „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“

Odborný seminár „História remesla a uchovávanie remeselných tradícií na území Oravy, Ziemia Sądecka a Liptova“ predstavuje jednu z viacerých aktivít realizovaného projektu „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní. Počas odborného seminára boli formou odborných prednášok s fotografickou prílohou alebo prezentácií zverejnené a sprístupnené poznatky vedeckých výskumov a prezentačných aktivít odborných pracovníkov partnerských inštitúcií, ktoré sa podieľajú na realizácii projektu. Na odbornom seminári, ktorý v spolupráci realizovali Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Orawski Park Etnograficzny v Zubrzyci Górnej, odznelo celkovo 13 prednášok. Odborný seminár sa konal v priestore Hradnej dvorany Oravského hradu v Oravskom Podzámku dňa 23. 11. 2017. Jednotlivé príspevky odzneli v nasledovnom poradí: PaedDr. Mária Jagnešáková: „Prezentácia Oravského múzea v projekte „Pri ceste na dedine“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), Mgr. Iveta Floreková: „Remeslo na Orave do zániku cechov“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), PhDr. Martin Chmelík: „Farbiareň Schiffer z obce Slanica“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), PhDr. Daša Ferklová: „Modrotlačiarstvo regiónov Orava a Liptov“ (EÚ-SNM, Martin), Maria Dominika Wachalowicz-Kiersztyn: „Farbiarnia w Orawce okiem historyka sztuki“ (Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna), Mgr. Michal Čajka, PhD.: „Architektúra farbiarní a mangliarní na Orave“ (Katolícka univerzita, Ružomberok), Mgr. Eva Dudková: „Ľudový odev regiónu Orava v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine (EÚ-SNM, Martin), PhDr. Elena Beňušová: „Súčasná tkáčska produkcia pod silným vplyvom tradícií“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), Boguslawą Błażewicz: „Wiejskie rzemioslo w Sądeckim Parku Etnograficznym“ (Sądecki Park Etnograficzny, Muzeum Okręgowe Nowy Sącz), PhDr. Erika Kulášová: „Súčasná keramická tvorba v regióne Orava“ (Oravské múzeum P. O. H., Dolný Kubín), Mgr. Tatiana Kadlecová a PhDr. Anna Kiripolská: „Prezentácia tradičných výrob a remesiel v Múzeu slovenskej dediny so zreteľom na expozičný región Orava (EÚ-SNM, Martin), Marcin Kowalczyk: „Plóciennistwo jako kulturowe dziedzictwo Orawy (Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna), Mgr. Richard Janoštín: „Prezentácia remesiel počas programov v MOD Zuberec“ (Múzeum oravskej dediny, Zuberec).
Cieľom odborného seminára bolo v rámci spolupráce sprístupniť históriu vývoja remesla nielen na území terajšieho, ale i historického regiónu Oravy (územie, ktoré po roku 1919 pripadlo Poľsku), tiež Liptova a Poľska a priblížiť nielen spoločné znaky jeho vývoja, spôsoby a techniky práce jednotlivých remeselných činností, ale i niektoré odlišnosti v rámci regiónov na Slovensku a Poľsku, spôsoby uchovávania remeselných tradícií do súčasnosti a ich prezentácie v rámci interaktívnych podujatí či výchovných aktivít ako odkazu kultúrneho dedičstva predkov.
Všetky uvedené a prezentované príspevky budú publikované v spoločnom zborníku zo seminára rovnomenného názvu ako samotný seminár, ktorý bude možné použiť pri výučbe regionálnej histórie v školách.

 


Obal.png
Vnutro.png
Seminár Pri ceste na dedine Interreg 2017 (12).JPG
Seminár Pri ceste na dedine Interreg 2017 (13).JPG
Seminár Pri ceste na dedine Interreg 2017 (30).JPG
Seminár Pri ceste na dedine Interreg 2017 (34).JPG
Seminár Pri ceste na dedine Interreg 2017 (75).JPG
Seminár-Pri-ceste-na-dedine-Interreg-2017-(68).png

Reálne a virtuálne v kultúre poľsko-slovenského pohraničia

Radi by sme vás infomovali o novom informačnom portáli, ktorý poskytuje virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia, zrealizovanom v rámci mikroprojektu "Reálne a virtuálne v kultúre poľsko-slovenského pohraničia". Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spoluprácie Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

Odkaz na portál: http://powiatbielski.wkraj.pl/index.php?SLO