Organizácia Oravského múzea

NÁZOV ORGANIZÁCIE

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

 

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Hviezdoslavovo námestie č. 7, 02601Dolný Kubín

 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN

riaditeľ - PaedDr. Mária Jagnešáková

 

FORMA HOSPODÁRENIA

Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

 

CIEĽ

Základným poslaním Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej len múzeum) je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava.

Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

 

Múzeum plní úlohu:

Na základe vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový fond hmotných dokumentov o prírode a spoločnosti ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva, so zameraním na región Oravy a život a dielo P. O. Hviezdoslava,
spravuje historický knižničný fond Čaplovičovej knižnice,
eviduje a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok v SR,
ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje a spravuje zbierkový fond